Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Upute za provođenje izbora u podružnicama

U P U T E ZA PROVOĐENJE IZBORA I ODRŽAVANJE IZBORNIH SKUPŠTINA

OSNOVNE ZNAČAJKE


Uvjeti u kojima djeluje sindikat bitno su izmjenjeni pa se tako i djelovanje sindikata sve više od strane poslodavca nastoji izbaciti iz tvrtke i, naravno, van radnog vremena. Tako se i održavanje sindikalnih skupština uglavnom odvijaju van radnog vremena. Zbog toga je potrebno dobro se organizirati i pripremiti kako bi izborni postupak zadovoljio nekoliko zahtjeva:


1. Da u vodstvu sindikalnih podružnica budu "pravi sindikalci" kojima je osnovni cilj zaštita interesa članova i poboljšanje materijalnog i socijalnog položaja radnika.
2. Izbori moraju biti demokratski, ali ne takvi da na površinu isplivaju oni kojima je glavni interes uživanje zaštite sindikalnog povjerenika ili osobni interes i probitak ispred sindikalne zadaće.
3. Treba nastojati da posao povjerenika obavljaju iskusniji sindikalci (ukoliko su i do sada dobro obavljali taj posao) koji uživaju povjerenje članova Sindikata EKN-a u svojoj sredini kako organizacija ne bi nepotrebno slabila, ali uvijek uključivati nove ljude i širiti krug sindikalaca. Treba voditi računa o zastupljenosti žena i mladih u povjereništvu.
Ovaj materijal je izrađen s ciljem da se podružnicama olakša priprema Skupštine. To znači da podružnice mogu, a ponekad i moraju, ove upute prilagoditi svojim uvjetima i potrebama. Bitno je samo da postupak nije protivan Statutu EKN-a.
U točki 3. Odluke (u prilogu) Glavnog odbora od 09.12.2005.g. o održavanju izbornih skupština u podružnicama Sindikata EKN-a Hrvatske tijekom 2006. godine, navedeno je da su podružnice s preko 500 članova dužne prije donošenja odluke o održavanju izborne skupštine provesti konzultacije s predsjednikom ili tajnikom Sindikata EKN-a. Smisao te odluke je u tome da se uz pomoć profesionalnih sindikalnih djelatnika iz Centrale što kvalitetnije pripremi čitava skupština kako ne bi bilo naknadnih nesporazuma. Pomoć ostalim podružnicama pružit će članovi Izvršnog ili Glavnog odbora EKN-a.
Sve podružnice, prilikom izbora, bilo redovitih ili izvanrednih, moraju popuniti obrasce "Zapisnik sa izborne skupštine" i " Izvješće o izborima", dostaviti ih u Centralu kako bi mogle biti zakonski registirane.


DEFINIRANJE ORGANIZACIJE SINDIKALNE PODRUŽNICE


Prvi korak u pripremama za održavanje skupština je definiranje unutarnje organizacije podružnice. Prilikom definiranja organizacije podružnice potrebno je voditi računa o sljedećim načelima:
1. Organizacija sindikalne podružnice treba pokriti sve organizacijske jedinice trvtke u kojoj djeluje, odnosno, sve lokacije. Bitno je da se izgradi mreža sindikalnog organiziranja koja će omogućiti brz i djelotvoran protok informacija od povjerenika do članova Sindikata EKN-a, ali isto tako od člana do povjerenika.
2. Organizacija mora biti takva da omogućava trenutačnu reakciju na problem, odnosno, akciju na radnom mjestu.
3. Organizacija ne smije biti preglomazna u smislu mnogobrojnosti organa koji donose odluke jer se na taj način usporava sindikalna akcija.
4. Povjerenik i povjereništvo moraju u okviru plana i programa svojih aktivnosti samostalno i odgovorno djelovati.
5. Stoga se preporuča da:


PODRUŽNICE DO 20 ČLANOVA – biraju samo povjerenika i zamjenika, a funkciju Nadzornog odbora da obavlja cijela podružnica.
PODRUŽNICE DO 100 ČLANOVA – biraju povjerenika i dva člana povjereništva te Nadzorni odbor.
PODRUŽNICE DO 300 ČLANOVA – biraju povjerenika i 4-6 članova povjereništva te Nadzorni odbor.
PODRUŽNICE PREKO 300 ČLANOVA – koje u povjereništvu imaju preko 10 članova uvedu organ koji bi se nazvao Izvršno povjereništvo, a brojao bi 3-7 članova (uključujući i povjerenika) te Nadzorni odbor.
Konkretnu organizacijsku shemu, ovisno o uvjetima u kojima djeluje, mora definirati sama podružnica svojim Pravilima.


KANDIDACIJSKI POSTUPAK


Kandidacijski i izborni postupak utvrđuje se Izbornim pravilima. U izbornim pravilima se mogu za neke dužnosti navesti i određena ograničenja, kao npr. uvjet da sindikalni povjerenik mora imati najmanje 3 godine sindikalnog staža ili npr. da sindikalni povjerenik mora imati potporu najmanje 1/3 sindikalnih grupa i slično.
Bilo bi uputno (pogotovo kod velikih podružnica) da se uvede obveza prethodnog kandidiranja za povjerenika podružnice. U tom slučaju se ne bi moglo na samoj skupštini predlagati kandidate već bi oni ranije bili definirani. To je potrebno već i stoga što bi bilo neozbiljno da se najodgovorniji dužnosnici u podružnici biraju po sistemu slučajnosti.


IZBORNI POSTUPAK


Izborni postupak započinje donošenjem "Odluke o izborima i održavanju Izbornih skupština" te donošenjem "Prijedloga izbornih pravila" i "Prijedloga pravila o sindikalnom organiziranju". U odluci moraju biti naznačeni rokovi održavanja izbora po radnim cjelinama te datum održavanja Izborne skupštine. Ove dokumente usvaja Povjereništvo sindikalne podružnice.
Povjereništvo sindikalne podružnice u pravilu obavlja i posao organizacijskog odbora za pripremu skupštine.
Prije nego što se počne s izborima potrebno je da aktivisti sindikata razgovaraju s članovima sindikata u pojedinim organizacijskim jedinicama, da upoznaju članove s ciljevima, politikom i metodama sindikalne borbe u Sindikatu EKN-a te da pitaju za probleme na radnim mjestima i mogućim rješenjima.


A) IZBORI ZA ČLANOVE POVJERENIŠTVA


Izbori za članove povjereništva obavljaju se neposredno na sindikalnim skupovima u pojedinom organizacijskoj jedinici. Sindikalnim skupom rukovodi, u pravilu, osoba zadužena od strane povjereništva. Izjašnjavanje o sindikalnom
povjereniku u organizacijskoj jedinici u pravilu je javno, međutim ukoliko članovi sindikata inzistiraju, mora se sprovesti tajno glasovanje.
Na sindikalnom skupu sprovode se i izbori za zastupnike za skupštinu te se predlažu kandidati za povjerenika podružnice (glavnog povjerenika) i kandidati za članove Nadzornog odbora.
Sa skupa se obavezno sastavlja zapisnik koji se dostavlja Organizacijskom odboru.


B) IZBOR ZA ČLANOVE IZVRŠNOG POVJERENIŠTVA


Izbor za članove Izvršnog povjereništva može se obaviti na dva načina:
- da se izvrši neposredan izbor između nekoliko članova povjerenika određene organizacijske jedinice ili
- da se izvrši izbor između nekoliko članova povjereništva
Kako će se izbor izvršiti ovisi o svrsishodnosti u konkretnoj sredini, ali u svakom slučaju to treba biti definirano ili "Pravilima" ili "Izbornim pravilima".


C) IZBOR ZA POVJERENIKA PODRUŽNICE (GLAVNOG POVJERENIKA)


Izbor za povjerenika podružnice obavlja se na skupštini tajnim glasovanjem.
Isticanje kandidata za povjerenika može se obaviti u svakoj fazi izbornog postupka.
Može se ići na dvije varijante:
- povjerenik se bira iz sastava članova povjereništva
- povjerenik se bira iz sastava cjelokupnog članstva


D) IZBOR ČLANOVA NADZORNOG ODBORA


Članovi Nadzornog odbora biraju se iz sastava cjelokupnog članstva, a kandidacijski postupak može se obaviti u svakoj fazi izbornog postupka.


E) IMENOVANJE BLAGAJNIKA PODRUŽNICE


Za blagajnika podružnice ne provodi se izborni postupak. Blagajnika imenuje povjereništvo iz redova cjelokupnog članstva. Blagajnik mora biti stručno osposobljen za obavljanje blagajničkih poslova te lojalan član sindikata.


IZBORNA SKUPŠTINA


Sudionici skupštine mogu biti svi članovi sindikata EKN-a u podružnici, odnosno, na skupštini mogu biti prisutni zastupnici izabrani po pojedinim organizacijskim cjelinama.
Bitno je da struktura zastupnika odražava strukturu članstva.
Povjereništvo podružnice svojom će odlukom definirati koliko članova broji skupština i koji je ključ za odabir zastupnika.
Preporuča se da skupština ima najviše sedamdeset zastupnika.


OSTALO


Ukoliko se javi bilo kakva potreba za pomoć, svaka podružnica se može slobodno obratiti na člana Glavnog odbora, odnosno člana Izvršnog odbora koji je za nju zadužen, odnosno tajnika Sindikata EKN-a Hrvatske.


U Zagrebu, 26. siječnja 2006.