Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Pravilnik o isključenju i opozivu

Temeljem odredbe članka 14. stavka 23. i članka 12. Statuta Sindikata EKN Hrvatske, Glavni odbor Sindikata EKN Hrvatske na zajedničkoj sjednici Izvršnog i Glavnog odbora Sindikata EKN Hrvatske održanoj 21. svibnja 2009.g. donio je

PRAVILNIK O ISKLJUČENJU I OPOZIVU ČLANA IZ SINDIKATA EKN HRVATSKE


I.Opće odredbe


Članak 1.
Ovim Pravilnikom o isključenju i opozivu člana iz Sindikata EKN Hrvatske ( u daljnjem tekstu: Sindikat ) uređuje se postupak utvrđivanja štetne radnje i djelatnosti člana Sindikata prema Sindikatu, te stegovne mjere u slučaju kršenja Statuta Sindikata i drugih akata Sindikata, kao i radnji koje štete interesu i ugledu Sindikata.
Članak 2.
Štetne radnje i djelatnosti člana koje mogu štetiti interesu i ugledu Sindikata su:
1. kršenje Statuta, akata i odluka Sindikata,
2. kršenje odredbi Ustava i zakona Republike Hrvatske
3. pronevjera ili utaja sindikalne članarine,
4. loše gospodarenje sindikalnom imovinom,
5. falsificiranje dokumenata ili njihovo nevjerodostojno prikazivanje,
6. nanošenje materijalne štete ili štete ugledu Sindikata i njenim članovima,
7. djelovanje i organiziranje u drugim konkurentskim sindikatima,
8. širenje neistinitih informacija,
9. nepoštivanje ustroja Sindikata,
10. ne sudjelovanje aktivno u radu tijela kojega je član,
11. ne zadovoljavanje interesa članova Sindikata koje predstavlja,
12. nekorektan odnos prema članovima Sindikata i njegovih tijela,
13. rad u radničkom vijeću ili nadzornom odboru Društva koji je u suprotnosti s interesima Sindikata ili članova Sindikata.


II. Postupak utvrđivanja odgovornosti člana


Članak 3.
Postupak utvrđivanja odgovornosti člana Sindikata pokreće se na temelju inicijative:
1. pojedinog člana Sindikata ili grupe članova Sindikata,
2. sindikalnog Povjereništva ili sindikalnog povjerenika sindikalne podružnice,
3. člana tijela Sindikata.
Članak 4.
Inicijativa za pokretanje postupka utvrđivanja odgovornosti upućuje se:

1. za člana Sindikata sindikalnom povjereniku u podružnici,
2. za člana Povjereništva, Povjeteništvo sindikalne podružnice, te sindikalnog povjerenika i tajnika sindikalne podružnice Skupštini sindikalne podružnice.
3. za člana tijela Sindikata Statutarnoj komisiji .
Inicijativa mora sadržavati opis štetne radnje i djelovanja iz članka 2. ovog Pravilnika, obrazloženje i činjenice na kojima se inicijativa temelji te prijedlog stegovne mjere koja se treba izreći.
Jedan primjerak inicijative obvezno se dostavlja Izvršnom odboru Glavnog odbora Sindikata.
Inicijativa se u svakom slučaju može dostaviti Izvršnom odboru Glavnog odbora Sindikata.
Članak 5.
Sindikalni povjerenik je dužan sazvati sjednicu Povjereništvo sindikalne podružnice/ Skupštinu sindikalne podružnice, a predsjednik Statutarne komisuje Statutarnu komisiju, u roku od 30 dana od dana primitka pisane inicijative.
Prije donošenja odluke imaju se utvrditi sve činjenice i okolnosti koje su značajne za utvrđivanje odgovornosti člana.
To se može izvesti na temelju istražnog postupka ili bez sprovođenja istražnog postupka.Odluku o istom donosi organ iz stavka 1. ovog članka.
Članak 6.
Povjereništvo sindikalne podružnice/Skupština sindikalne podružnice/ Statutarna komisija može na sjednicu pozvati člana i podnosioca inicijative, ovisno o pretpostavljenoj štetnoj radnji i djelatnosti.
U slučaju predložene mjere isključenja iz članstva Sindikata član se mora pozvati na sjednicu Povjereništva sindikalne podružnice/Skupštinu sindikalne podružnice/Statutarnu komisiju.
Ukoliko se član, ne odazove na sjednicu Povjereništva sindikalne podružnice/Skupštinu podružnice/Statutarnu komisiju, isti mogu utvrđivati odgovornost bez njegove nazočnosti i donijeti odluku o prijedlogu stegovne mjere.
O radu sjednice vodi se pisani zapisnik.
Članak 7.
Odgovornost člana može se utvrditi bez sprovođenja istražnog postupka:
1. ako je podnosilac inicijative u inicijativi naveo činjenice ili podnio dokaze na podlozi kojih se može utvrditi stanje stvari, ili ako se to stanje može utvrditi na podlozi općepoznatih činjenica ili činjenica koje su tijelu koji odlučuje poznate;
2. ako se stanje stvari može utvrditi na podlozi službenih podataka kojima tijelo raspolaže, a nije potrebno posebno saslušanje prijavljenog člana radi zaštite njegovih prava;
3. kada se radi o poduzimanju u interesu Sindikata hitnih mjera koje se ne mogu odgoditi, a činjenice na kojima odluka treba da bude utemeljena utvrđene su ili barem učinjene vjerovatnim.
Članak 8.
Istražni postupak provodi se kada je to potrebno radi utvrđivanja činjenica i okolnosti koje su značajne za utvrđivanje odgovornosti prijavljenog člana ili radi davanja prijavljenom članu mogućnost da ostvari i zaštiti svoja prava i pravni interes.
Članak 9.
Po provedenom postupku odluku o prijedlogu stegovne mjere koja se izriče donosi:
1. za člana Sindikata Povjereništvo sindikalne podružnice ili Izvršni odbor Glavnog odbora Sindikata;
2. za člana Povjereništva sindikalne podružnice, Povjereništvo sindikalne podružnice,sindikalnog povjerenika ili tajnika sindikalne podružnice Skupština sindikalne podružnice ili Izvršni odbor Glavnog odbora Sindikata;
3. za člana tijela Sindikata Statutarna komisija.
Odluka iz stavka 1. ovog članka dostavlja se članu i podnosiocu inicijative najkasnije u roku od 8 dana od dana donošenja iste.
Članak 10.
Ukoliko nakon pokrenute inicijative nadležno tijelo iz članka 9.stavka 1. točke 1.,2. i 3. ovog Pravilnika postupak ne provede u propisanom roku postupak će provesti Izvršni odbor Glavnog odbora Sindikata u roku ne duljem od šest mjeseci.
Članak 11.
Protiv izrečene stegovne mjere podnosilac inicijative i osoba kojoj je izrečene stegovna mjera može podnijeti žalbu Glavnom odboru Sindikata.
Žalba se podnosi u roku od 15 dana od dana uručenja odluke.
Glavni odbor Sindikata je obvezan žalbu razmotriti na prvoj redovnoj sjednici, a najkasnije u roku od 30 dana od dana podnošenja žalbe.
Glavnog odbora Sindikata je konačna.


III. Stegovne mjere


Članak 12.
Članovima sindikata mogu se izreći slijedeće stegovne mjere:
1. upozorenje predisključenje iz Sindikata,
2. opoziv sa funkcija u tijelima Sindikata
3. isključenje iz Sindikata.
Članak 13.
Evidenciju izrečenih mjera vodi Stručna služba Sindikata.

IV. Prijelazne i zaključne odredbe


Članak 14.
Izmjene i dopune Pravilnika donosi Glavni odbor Sindikata.
Članak 15.
Pravilnik stupa na snagu danom donošenja.
Članak 16.
Sve podružnice Sindikata dužne su uskladiti svoja pravila s ovim Pravilnikom
najkasnije do redovite Izborne skupštine podružnice 2010. godine.


Zagreb, 21. svibnja 2009.g.