Samostalni sindikat energetike, kemije i nemetala Hrvatske

Autonomous trade union in power industry, chemistry and non-metal industry of Croatia

Izmjene Zakona o zaštiti na radu

Dana 24. listopada 2018. godine na službenim stranicama Narodnih novina objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu. Najznačajnije novine koje donosi iznosim u nastavku:

Piše: Ivana Alagušić, mag.iur.

Dana 24. listopada 2018. godine na službenim stranicama Narodnih novina objavljen je Zakon o izmjenama i dopunama zakona o zaštiti na radu. Najznačajnije novine koje donosi iznosim u nastavku:

- članak 3. Zakona dopunjuje se definicijom pojma „bolesti u vezi s radom“ koji glasi: Bolesti u vezi s radom su bolesti koje uzrokuje više čimbenika od kojih je rad jedan od njih.

- Zavod za unapređivanje zaštite na radu s danom 1. siječnja 2019. godine prestaje s radom, a postojeće zaposlenike i poslove Zavoda preuzima Ministarstvo rada i mirovinskog sustava

- utvrđuje se da se Zakon o zaštiti na radu ne primjenjuje na obrtnika koji obrt obavlja sam kao niti na poslodavca kojeg zastupa jedna fizička osoba koja je ujedno i jedini radnik kod poslodavca, ali samo kada izolirano kao pojedinci obavljaju određene poslove na svojim mjestima rada. Ukoliko samozaposlene osobe rade zajedno s drugom osobom ili s više drugih osoba obavljaju poslove na istom mjestu rada, tada se na njih primjenjuju odredbe Zakona o zaštiti na radu. Također, samozaposlene osobe u obvezi su ispunjavati obveze propisane Zakonom o zaštiti na radu kada za njih određene aktivnosti obavljaju osobe na radu (studenti, volonteri, osobe na stručnom osposobljavanju, učenici na praksi i sl.)

- uvodi se prekršajna sankcija prema poslodavcu ako pri izradi procjena rizika ne sudjeluju radnici, odnosno njihovi predstavnici

- člankom 20. brisan je dio odredbe članka 20. stavka 7. Zakona o zaštiti na radu koji se odnosio na zapošljavanje zajedničkog stručnjaka zaštite na radu i utemeljenje zajedničke službe za zaštitu na radu među više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji. Nova stipulacija odredbe predviđa mogućnost da više poslodavaca koji posluju na istoj lokaciji međusobno ugovori zajedničko obavljanje poslova zaštite na radu

- smanjuje se dinamika održavanja redovnih sjednica Odbora zaštite na radu, sa najmanje jednom u 3 mjeseca na najmanje jednom u 6 mjeseci, s tim da se dopunjuje prekršajna odredba u vezi neodržavanja redovnih sjednica odbora

- u članku 34. stavku 8. riječi: »smrtne, teške ozljede na mjestu rada« zamjenjuju se riječima: »događaja iz članka 65. stavka 1. i 2. ovoga Zakona« čime se izostavlja pojam „teške ozljede“ na mjestu rada kod poslodavca, ali se određuje pojam događaja ozljede na mjestu rada kojeg poslodavac ima obvezu prijaviti, budući da je neprijavljivanje takvoga događaja inspekcijskom tijelu, i to odmah po nastanku sankcionirano kao prekršaj

- smanjuje se potreban broj osposobljenih radnika za pružanje prve pomoći na ukupan broj radnika (umjesto najmanje 1 do 20 radnika, najmanje 1 do 50 radnika)

- radi usklađivanja s odredbama Zakona o ograničavanju uporabe duhanskih i srodnih proizvoda („Narodne novine“, br. 45/17) kojima se osigurava zaštita nepušača od djelovanja duhanskog dima, dopunama članka 57. sada se ta zaštita proširuje na zaštitu nepušača od dima duhanskih i srodnih proizvoda, biljnih proizvoda za pušenje te para elektroničkih cigareta

- izmjene i dopune članka 65. s ciljem veće transparentnosti propisanih obveza poslodavca pa time i provedbe Akcijskog plana Vlade RH za rasterećenje gospodarstva. Izmjenom je stavkom 2. izostavljen pojam „teške ozljede“, a događaj je opisan kumulativno kao ozljeda zbog koje je radniku ili osobi na radu pružena hitna medicinska pomoć i zbog koje je ozlijeđena osoba zadržana na liječenju u zdravstvenoj ustanovi. Novim stavkom 4. utvrđen je trenutak u kojem je poslodavac dužan bez odlaganja obavijestiti mjesno nadležni ured tijela nadležnog za inspekcijski nadzor o tom događaju, tj. pojašnjen je pojam „odmah“ iz stavka 3. ovoga članka.

Cijeli tekst izmjena i dopuna Zakona dostupan je na sljedećem linku:

https://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2018_10_94_1819.html