Novi ovršni zakon

3. kolovoza ove godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona

Piše: Pravna savjetnica Ivana Alagušić, mag.iur.

Dragi članovi,dana 3. kolovoza 2017. godine stupio je na snagu Zakon o izmjenama i dopunama Ovršnog zakona. Najvažnija izmjena učinjena je u članku 173. stavku 2. Ovršnog zakona, a tiče se ovrhe na plaći ovršenika ukoliko prima plaću manju od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj.Naime, ako ovršenik prima plaću manju od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj (prosječni iznos netoplaće isplaćene po jednom zaposlenom u pravnim osobama u Republici Hrvatskoj, za razdoblje siječanj – kolovoz tekuće godine, a tako utvrđen iznos primjenjivat će se u idućoj godini. Sukladno podacima Državnog zavoda za statistiku objavljenim u Narodnim novinama prosječna mjesečna isplaćena neto plaća po zaposlenome u pravnim osobama Republike Hrvatske za razdoblje siječanj – kolovoz 2016. iznosila je 5.664 kune) od ovrhe je izuzet iznos u visini 3/4 plaće ovršenika, ali ne više od 2/3 prosječne neto plaće u Republici Hrvatskoj.Izmijenjeni čl. 173. stavak 2. Ovršnog zakona sada glasi:Ako ovršenik prima plaću koja je manja od prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, od ovrhe je izuzet iznos u visini tri četvrtine plaće ovršenika, ali ne više od dvije trećine prosječne netoplaće u Republici Hrvatskoj, a ako se ovrha provodi radi naplate tražbine po osnovi zakonskog uzdržavanja, naknade štete nastale zbog narušenja zdravlja ili smanjenja, odnosno gubitka radne sposobnosti i naknade štete za izgubljeno uzdržavanje zbog smrti davatelja uzdržavanja, iznos u visini jedne polovine netoplaće ovršenika, osim u slučaju ovrhe radi prisilne naplate novčanih iznosa za uzdržavanje djeteta u kojem slučaju je od ovrhe izuzet iznos koji odgovara iznosu od jedne četvrtine netoplaće ovršenika.Daljnja bitna izmjena tiče se članka 202., a odnosi se na izjave o zapljeni plaće po pristanku dužnika koje su ovjerene kod javnog bilježnika. Poslodavac ovršenika na temelju te isprave dužan je zaplijenjeni dio plaće isplatiti, odnosno isplaćivati ovrhovoditelju tek po isteku roka od šezdeset dana od dana njezina primitka. Ovaj rok od šezdeset dana uveden je kako bi ovršenik mogao reagirati i eventualno dopuštenim pravnim sredstvima zaštititi se od ovrhe.Izmijenjeni čl. 202. stavak 2. sada glasi:Isprava iz stavka 1. ovoga članka izdaje se u jednom primjerku, ima značenje pravnog posla iz članka 77. stavka 1. ovoga Zakona, a poslodavac ovršenika na temelju te isprave dužan je zaplijenjeni dio plaće isplatiti, odnosno isplaćivati ovrhovoditelju po isteku roka od šezdeset dana od dana njezina primitka.Sve izmjene i dopune Ovršnog zakona možete naći na sljedećem linku http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2017_07_73_1770.html